Tässä artikkelissa käymme läpi uuden rahoituskauden tilannetta maaseudun yritystukien osalta yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin liittyvissä projekteissa.

Rahoitus kohdistetaan yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Investoinnit voivat liittyä aineettomiin investointeihin, aineellisiin investointeihin tai jopa kiinteistöjen hankintaan. Tukien kokoluokat ja ehdot vaihtelevat riippuen yrityksen koosta, investoinnin sisällöstä ja haettavasta tuesta.

Nykyisin kaikkia yritystukia on voinut hakea joko ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Vuodesta 2023 lähtien Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin, jotta maaseudulle saataisiin uusia yrittäjiä ja yrityksiä.

Seuraavassa avaamme kohta kohdalta mielenkiintoisimpien käynnistys-, kehittämis- ja investointitukien sisältöä. Suurin osa tuista on avautunut haettaviksi 21.6.2023.

A) Käynnistystuki

Tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun

Tukea voidaan myöntää neljän kuukauden ajan uuden yritystoiminnan kokeiluun, kun hakijana on luonnollinen henkilö ilman y-tunnusta. Tukea voi käyttää toimitilojen, laitteiden, koulutuksen ja matkojen kustannuksiin, mutta ei pienhankintoihin. Tukea voi saada 2 500 euroa kertakorvauksena, kuitenkin vain kerran rahoituskauden aikana.

Tuki yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla

Tukea myönnetään omistajanvaihdoksen kautta käynnistettävälle yritystoiminnalle, kun ostettava yritys sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla. Tuen hakijan tulee olla luonnollinen henkilö, jolla ei ole y-tunnusta tai mikroyritys, jolla on tukea haettaessa y-tunnus. Tukea voidaan käyttää asiantuntijapalveluiden hankkimiseen ja tukea myönnetään enintään 5 000 euroa kerran rahoituskauden aikana.

Tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen

Tukea voidaan myöntää osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen, mutta ei, jos hakijalle on jo myönnetty päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen tarkoitettu tuki. Hakijalla tulee olla y-tunnus. Tukea voidaan käyttää eri kuluihin, mukaan lukien pienhankintoihin. Tukea voidaan myöntää 5 000 euroa kerran rahoituskauden aikana.

Tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen

Tukea voidaan myöntää päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen, mutta ei, jos hakijalle on myönnetty tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Tuen hakijalla tulee olla y-tunnus. Tukea voidaan käyttää erilaisiin kuluihin ja palveluiden hankkimiseen, kuten toimitilojen vuokriin, laitteisiin, koulutukseen ja matkoihin. Tukea voidaan myöntää kertakorvauksena 7 500 euroa samalle hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Maa- ja metsätalouden alkutuotannon ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistystuki maatilalle

Maa- ja metsätalouden ulkopuoliselle yritystoiminnalle voidaan myöntää käynnistystukea maaseudulla toimivalle maatilalle, jos yritystoimintaa on harjoitettu enintään kolmen vuoden ajan.

Maatilan on oltava pieni, eikä yritystoiminta saa olla osa maa- ja metsätalouden yritystoimintaa. Tukea voidaan myöntää koulutukseen, vuokriin, käyttömaksuihin, tarvikkeisiin, matkoihin ja muihin uuden yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviin tarpeisiin. Tukea voidaan myöntää joko 5000 tai 10 000 euroa vakioituna kertakorvauksena, enintään kuitenkin 10 000 euroa samalle hakijalle rahoituskauden aikana.

B) Kehittämistuki

Tuki yritystoiminnan kehittämiseen

Yritystoiminnan kehittämistukea voidaan myöntää mikro- ja pienyrityksille sekä maatiloille, jotka kehittävät tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä, markkinointia, teknologioita tai digitaalisia ratkaisuja. Tukea voidaan myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, jotka on selkeästi erotettavissa yrityksen perusliiketoiminnasta.

Hyväksyttävien kustannusten vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 100 000 €. Tukea voidaan myöntää muun muassa selvityksiin, asiantuntijapalveluihin, tarvikkeisiin, matkakustannuksiin, vuokriin ja henkilöstökuluihin, jotka liittyvät kehittämistoimenpiteisiin. Palkkakulut ja lakisääteiset kustannukset voivat muodostaa enintään 50 % kehittämistuen kokonaiskustannuksista.

Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki

Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tukea voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, jolla ei ole y-tunnusta. Tukea voi käyttää uuden yritystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Tukea myönnetään 1000 euron kertakorvauksena ja se on käytettävissä vain kerran rahoituskauden aikana

Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmistelun tuki

Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmistelun tukea voi hakea luonnollinen henkilö tai mikroyritys, jolla on y-tunnus. Tukea voidaan käyttää liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimiseen sekä rahoituksen hakemisen selvittämiseen. Tukea myönnetään 2 000 euroa kertakorvauksena yhdelle hakijalle rahoituskauden aikana.

Vakiintuneen yritystoiminnan tuki

Vakiintuneen yritystoiminnan tukea voi hakea yritystunnuksen omaava hakija. Tukea voidaan käyttää yrityksen kehittämiseen esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden palveluiden, matkojen ja vuokrien hankkimiseen. Tukea voidaan myöntää 3 000 euroa kertakorvauksena, ja sitä voidaan myöntää enintään kaksi kertaa rahoituskauden aikana, jos hakijalle on jo myönnetty ensimmäinen tukisumma.

C) Investointituki

Aineettomat investoinnit

Aineettoman investoinnin tukikelpoiset kustannukset ovat tietokoneohjelmistojen, pilvipalveluiden ja vastaavien ratkaisujen hankkiminen, patenttien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien sekä käyttölupien hankkiminen. Aineettoman omaisuuden tulee täyttää tiettyjä edellytyksiä, kuten käytön rajoitukset, poistokelpoisuus ja ostaminen markkinaehtoisesti kolmansilta osapuolilta. Lisäksi omaisuus tulee sisällyttää yrityksen varoihin vähintään kolmeksi vuodeksi. Tukiprosentti vaihtelee alueittain, arviomme mukaan tuki on 10-40 % luokkaa.

Aineelliset investoinnit

Investoinnin tukikelpoiset kustannukset ovat sellaisia, jotka aiheutuvat rakennuksen rakentamisesta, hankkimisesta tai korjaamisesta, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, tarvittavista liittymistä, suunnittelusta ja toteutuksesta sekä muista vastaavista kustannuksista. Osamaksukaupalla hankitun omaisuuden hankintameno katsotaan myös rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi, jos tietyt ehdot täyttyvät. Tukiprosentti vaihtelee alueittain, arviomme mukaan tuki on 10-40 % luokkaa.

Toteutettavuustutkimukset

Tukea voidaan myöntää investointien toteutettavuustutkimukseen, joka selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä. Tuen myöntäminen ei edellytä investoinnin toteuttamista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat ulkopuolelta hankittavat kehittämis- ja asiantuntijapalvelut sekä muut tarpeelliset kustannukset, mutta ei varsinaiset rakennusten suunnittelukustannukset. Tukea voidaan myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Rakennuksen ja kiinteistön hankinta

Yritystoimintaan liittyvän rakennuksen tai kiinteistön hankintaan voidaan myöntää tukea, jos maa-alueen hankintakustannus ei ylitä 10 % kiinteistön kokonaiskustannuksista. Jos rakennus hankitaan ilman maa-aluetta, sen on sovelluttava yritystoimintaan tai oltava kohtuuhintaisesti muunnettavissa siihen, täytettävä säädettyjä vaatimuksia ja sen kauppahinta ei saa ylittää käypää arvoa. Kiinteistön arvon on muodostuttava pääasiassa yritystoimintaan käytettävän rakennuksen arvosta.

Mikäli haluat ohjeistusta maaseudun yritystukien hyödyntämisestä yritystoiminnassasi, niin varaa maksuton 15 minuutin konsultointi asiantuntijamme kanssa.

VARAA MAKSUTON ASIANTUNTIJAKONSULTOINTI


Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.