fbpx

Kun puhutaan julkisesta rahoituksesta, nousee usein esille de minimis -tuki. Mitä tällä tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää ottaa huomioon, kun haetaan julkista rahoitusta?

Mitä de minimis -tuki tarkoittaa?

De minimis -tuki eli vähämerkityksinen tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013.  ”De minimis” tarkoittaa vähämerkityksistä, ja nimitys tulee siitä, että EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan mahdollista uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kolmen vuoden ajanjaksolla.

Mikä kaikki on de minimis -tukea?

Valtaosa julkisesta tuesta on de minimis -tukea, ja se voi olla esimerkiksi avustusta, lainaa, korkotukea tai takausta. Suomessa de minimis -tukea myöntävät esimerkiksi Business Finland, kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset.

Muutamia yleisimpiä tuki-instrumentteja ovat:

Business Finland:

 • Innovaatioseteli
 • Tempo
 • Explorer-tuoteperhe: Market Explorer, Talent Explorer, Exhibition Explorer, Group Explorer
 • Materiaalikatselmus
 • Koronatuet

ELY-keskus

 • Pääosa yritysten kehittämisavustuksista (pois lukien investointituet)
 • Yritysten kehittämispalvelut
 • Koronatuet

Finnvera

Alkutakaus ja pk-takaus voivat sisältää de minimis -tukea

Minkälaisille yrityksille de minimis -tukea voidaan myöntää?

Lähtökohtaisesti tukea voidaan myöntää kaikille yrityksille. EU-oikeudessa yrityksen käsite ymmärretään melko laajasti: keskeistä on, harjoittaako organisaatio taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla. Näin ollen myös esimerkiksi taloudellista toimintaa ja muuten valtiontuen kriteerit täyttävä yhdistys voi olla oikeutettu de minimis -tukeen.

Toinen keskeinen seikka on se, että de minimis -kiintiötä valvotaan yhden yrityksen tasolla. Esimerkiksi konsernitasolla emo- ja tytäryhtiöt käsitetään kaikki yhdeksi yritykseksi, eli niiden saamat tuet lasketaan yhteen. Samoin myös vaikkapa yrityksen eri toimipisteet katsotaan yhdeksi yritykseksi. Tämä on tärkeä huomioida de minimis -kiintiötä laskettaessa.

Mihin de minimis -tukea ei voida myöntää?

Edellä mainittu 200 000 euron enimmäismäärä koskee suurinta osaa yrityksistä ja toimialoista. Muutamilla toimialoilla sovelletaan matalampaa de minimis -enimmäismäärää ja erillisiä de minimis -asetuksia; nämä koskevat pääosin toimialoja, joilla toimii paljon pieniä yrityksiä ja joilla vähäinenkin tuki voi vääristää kilpailua.

Tällaisia ovat:

 • maantieliikenteen ala, jossa de minimis -tuen enimmäismäärä on 100 000 euroa
 • kalastus- ja vesiviljelyn ala, jossa de minimis -tuen enimmäismäärä on 30 000 euroa
 • maataloustuotteiden alkutuotannon ala, jossa de minimis -tuen enimmäismäärä on 15 000 euroa

De minimis -tukea ei voida myöntää ollenkaan

 • viennin edistämiseen
 • tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan yrityksille, jotka suorittavat maanteiden tavarakuljetuksia toisten lukuun
 • toimintaan, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella
 • vaikeuksissa oleville yritykselle (jos tuki myönnetään lainan tai takauksen muodossa).

Korona ja de minimis

Valtaosa myös tänä keväänä tarjotuista koronatuista ovat de minimis -ehtoisia, eli ne kuluttavat kiintiötä samalla tavalla kuin ”tavallisetkin” tuet.

Business Finlandin koronatuetDe minimis
ELY-keskuksen koronatukiDe minimis
Yksinyrittäjien tukiDe minimis
Maaseudun yritysten koronatukiDe minimis
Maatalouden alkutuotannon koronatuki-
Kalatalouden koronatuki-
Ravintoloiden kaksiosainen tuki-
Kustannustuki-

Lue lisää Työ ja elinkeinoministeriön de minimis -oppaasta.

Jos haluat keskustella tukirahoituksesta, voit varat maksuttoman konsultaation asiantuntijamme kanssa tästä.

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.