Viime viikolla julkaisimme blogin, joka käsitteli Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tuomia uusia asioita. Tällä viikolla paneudumme ohjelman toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin. Saamiemme tietojen valossa vielä ei osaa tarkkaan sanoa, milloin eri erityistavoitteiden rahoitukset tulevat käytännössä haettavaksi.

Päivitys tilanteeseen: EU-ohjelmakauden 2014–2020 rahoituksen haku on päättynyt 31.10.2021. Uuden EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haku on tarkoitus käynnistyä tammikuun 2022 aikana.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahasto tähtää erityisesti pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. Rahaston avulla tuetaan myös elinkeinolähtöistä tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa. EAKR-toimista 35 prosenttia kohdistuu eri ilmastotoimiin. Rahasto on EU:n tärkeimpiä koheesiopolitiikan välineitä ja sen tavoitteena on vähentää Euroopan eri alueiden välisiä kehityseroja.

Rahaston kolme toimintalinjaa ovat: innovatiivinen Suomi, hiilineutraali Suomi ja saavutettavampi Suomi.

Innovatiivinen Suomi

 • TKI: Halutaan tukea kansallista tavoitetta nostaa T&K-investointien osuus bkt:sta neljään (4) prosenttiin. Keskeisenä tavoitteena on tukea maakuntien älykkäitä erikoistumisen strategioita ja luoda monialaista yhteistyötä kansallisen ja kansainvälisten kumppaneiden välillä. Toimia ohjaavat ilmastotavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet.
 • Digitalisaatio: Digitalisaatiolla pyritään lisäämään tuottavuutta ja löytämään uusia teknologisia ratkaisuja sekä kehittämään yritysten tuotantoprosesseja ja palveluita. Näillä asioilla tavoitellaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Pk-yritykset: Tavoitteena pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen. Halutaan tähdätä korkeaa arvoa tuoviin innovaatioihin. Panostetaan myös verkottuneisiin liiketoimintaekosysteemeihin, jotka luovat uusia kasvualoja ja uudistavat elinkeinorakennetta.

Toimintalinjan osuus rahaston kokonaisrahoituksesta on 62%.

Hiilineutraali Suomi

 • Energiatehokkuus ja päästövähennykset: Suomi hiilineuraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena edistää energiajärjestelmän muutosta ja parantaa pk-yritysten toiminnan, tuotteiden ja palveluiden energia- ja resurssitehokkuutta.
 • Ilmastonmuutos: Tavoitteena sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja varautua sen kielteisiin vaikutuksiin lisäämällä tutkimus- ja kehitystyötä. Samalla pyritään kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joista voi syntyä uusia liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia.
 • Kiertotalous: Resurssien ja materiaalin käytön tehostaminen. Vähennetään materiaalihävikkiä, päästöjä ja kuljetustarpeita. Tällä tavoin parannetaan yritysten kilpailukykyä ja vastataan kuluttajien tarpeisiin sekä tuotetaan lisäarvoa yritysten välillä.

Toimintalinjan osuus rahaston kokonaisrahoituksesta on 30%.

Saavutettavampi Suomi (Itä- ja Pohjois-Suomi)

 • Tieliikenne: Tavoite tukea pk-yritystoimintaa Itä- ja Pohjois-Suomessa kehittämällä paikallista tieliikenneinfrastruktuuria harvaan asuttujen alueiden erillisrahoituksella.

Toimintalinjan osuus rahaston kokonaisrahoituksesta on 8%.


Selvitä julkisen rahoitukserahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.


Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) auttaa edistämään työllisyyttä, jatkuvaa oppimista ja palveluita, jotka tukevat osallisuutta. Tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua, tarjontaa, osaamista, sekä työelämän laatua. Sosiaalista osuutta painotetaan rahastossa aiempaa enemmän.

Rahaston toimintalinjat ovat: työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi ja aineellista puutetta torjuva Suomi.

Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

 • Työllisyys: Osaavan työvoiman saatavuuden kehittäminen, koska digitaalisuus ja ekologiset haasteet ovat lisänneet tarvetta osaamisen päivittämiseen. Työvoimapotentiaalin käyttöönottaminen elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi.
 • Osaaminen: Koulujärjestelmän laadun säilyttäminen ja työelämään liittyvän oman osaamisen päivittäminen. Osaamisella halutaan lisätä osaavan työvoiman saatavuutta ja kehittää työelämää.
 • Yhdenvertaisuus ja osallisuus: Työllisyysasteen nostaminen ja ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksena saada työelämän ulkopuolella olevia työelämään ja parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisedellytyksiä.

Sosiaalisten innovaatioiden Suomi

 • Sosiaalisen innovaatiot (nuoret): Tuetaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Lisätään huostaanottoja enneltäehkäiseviä palveluita. Tuetaan komission vuonna 2021 hyväksymää lasten oikeuksia koskevaa EU-strategian toimeenpanoa.

Aineellista puutetta torjuva Suomi

 • Ruoka-apu: Tavoitteena auttaa heikossa asemassa olevia tarjoamalla tukea perushyödykkeisiin ja elintarvikkeisiin. Pyritään tarjoamaan palveluita, joilla avunsaajien tilannetta voidaan parantaa

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Rahaston kautta pyritään luopumaan hallitusti energiaturpeen käytöstä. Tuella pyritään luomaan uusia ja korvaavia työpaikkoja sekä kasvattamaan alueiden elinkeinorakennetta. Tukea voidaan myöntää myös turvesoiden jälkikäyttöön ja täten ehkäistä ympäristön haittavaikutuksia. Rahaston toimet perustuvat 14 alueella valmisteltaviin alueellisiin siirtymäsuunnitelmiin.

Rahaston toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin tehtävällä ohjelmamuutoksella.

Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi

 • Liiketoiminta ja työpaikat
 • TKI-investoinnit ja uudet ratkaisut
 • Turvetuotantoalueiden kunnostus ja muuttaminen

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Tästä ja muista rahoituskentän muutoksista saat ensimmäisenä tiedon GrantedAI-sovelluksestamme. Ota GrantedAI:n 7 päivän koekäyttöjakso käyttöön TÄSTÄ

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.