Yrityksen rahoitusriskien hallinta viittaa prosesseihin ja toimenpiteisiin, joilla yritys pyrkii tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan rahoitukseen liittyviä riskejä. Nämä riskit voivat sisältää esimerkiksi korkotason muutokset, valuuttakurssien heilahtelut, luottotappiot, likviditeettiongelmat tai rahoituksen saatavuuden vaikeudet. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida negatiiviset vaikutukset yrityksen taloudelliseen tulokseen ja varmistaa yrityksen kyky jatkaa toimintaansa pitkällä aikavälillä.

Rahoitusriskien hallinta yleisesti

Rahoitusriskien hallinta on keskeinen osa yrityksen rahoitustoimintaa. Se on tärkeää, sillä rahoitusriskit voivat vaikuttaa yrityksen kassavirtaan, pääoman kustannuksiin ja taloudelliseen vakavaraisuuteen. Tehokas rahoitusriskien hallinta mahdollistaa yrityksen rahoituksen optimoinnin, vähentää epävarmuutta ja parantaa yrityksen kykyä suunnitella ja toteuttaa strategisia päätöksiä. Rahoitusriskien hallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, niiden mittaaminen, sopivien riskienhallintakeinojen valinta (kuten vakuutukset, johdannaisinstrumentit tai kassanhallintatekniikat) ja riskien seuranta.

Kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta haettaessa

Kun yritys hakee kehityshankkeelle kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, rahoitusriskien hallinta korostuu. Julkiset rahoittajat edellyttävät usein tarkkaa suunnitelmaa siitä, miten yritys aikoo hallita hankkeeseen liittyviä riskejä. Tämä voi sisältää esimerkiksi rahoitusriskien arvioinnin osana hankesuunnitelmaa ja selkeät toimenpiteet riskien minimoimiseksi.

Rahoitusriskien hallinta on tärkeää myös siksi, että julkisen rahoituksen saaminen voi olla sidoksissa tiettyihin ehtoihin, kuten rahoituksen käyttöön, takaisinmaksuaikatauluihin tai yhteisrahoitusvaatimuksiin. Yrityksen on kyettävä osoittamaan, että se pystyy hallitsemaan näitä riskejä ja täyttämään rahoituksen ehdot. Lisäksi, julkisen rahoituksen saaminen voi vaikuttaa yrityksen muihin rahoitussuhteisiin ja siten lisätä rahoitusriskiä, jota on hallittava.

Kokonaisvaltainen rahoitusriskien hallintasuunnitelma voi parantaa yrityksen mahdollisuuksia saada julkista kasvurahoitusta, sillä se osoittaa rahoittajalle yrityksen kyvyn hallita taloudellisia riskejä ja sitoutumista hankkeen onnistuneeseen toteuttamiseen.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.