DOKUMENTIN TARKOITUS

Tässä dokumentissa (jäljempänä ”Dokumentti”) kuvataan Grants Funding Oy:n, Y-tunnus 2967478-9, (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) asiakkailleen (jäljempänä ”Asiakas”), yhdessä (”Osapuolet”) tuottamien palveluiden (jäljempänä ”Palvelu”) toimitusehdot.

PALVELUNTUOTTAJAN VELVOITTEET

Palveluntuottajan velvollisuutena on suorittaa Asiakkailleen tarjotut Palvelut ammattitaitoisesti ja huolellisesti asiakkaalle toimitetun tarjouksen ja tämän Dokumentin ehtojen mukaisesti. Palveluntuottajalla ei ole muita velvoitteita kuin ne, mitä on nimenomaisesti tässä Dokumentissa todettu.

Palveluntuottaja raportoi Asiakkaalle Palveluiden edistymisestä ja tuloksista sovitun mukaisesti ja tarvittaessa erikseen pyydettäessä. Palveluntuottaja dokumentoi huolellisesti suorittamansa Palvelut ja laatii Asiakkaalle tehtävistä työn tuloksista loppuraportin sovitun mukaisesti, kun kaikki sovitut Palvelut on suoritettu.

Asiakkaan on ilmoitettava hyväksymisensä tai huomautuksensa Palvelua, loppuraporttia tai työn valmistumista koskien seitsemän päivän kuluessa siitä, kun Palvelu katsottiin toimitetuksi tai Palveluntuottaja toimitti raportin tai kun työ valmistui. Mikäli Asiakas ei ole hyväksynyt tai tehnyt huomautuksia tuossa ajassa, katsotaan Palvelu, raportti tai työ hyväksytyksi. Palveluntuottajan vastuu virheellisestä Palvelusta rajoittuu virheen korjaamiseen tai Palvelun uudelleen suorittamiseen, edellyttäen että Asiakas on tehnyt huomautuksensa edellä mainitun määräajan puitteissa.

Palveluntuottaja suorittaa Palvelut omia toimintamalleja ja -menetelmiä noudattaen omassa toimipisteessään normaalin työajan puitteissa, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

ASIAKKAAN VELVOITTEET

Jotta Palveluntuottaja voi suorittaa Palvelun, se edellyttää, että Asiakas antaa Palveluntuottajalle riittävät tiedot ja tekee tarvittavat päätökset ilman aiheetonta viivytystä. Tästä syystä Asiakas sitoutuu kohtuudella myötävaikuttamaan siihen, että Palveluntuottaja voi suorittaa sovitun mukaiset Palvelut. Asiakas tuo Palveluntuottajan tietoon kaiken sen taloudellisen informaation, joka voi vaikuttaa rahoittajienmahdollisesti kielteisiin päätöksiin. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, että sovitut Palvelut soveltuvat Asiakkaan käyttötarkoituksiin.

PALVELUJEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS

Palveluntuottajan Palveluiden sisältö on kuvattu asiakkaalle toimitetussa tarjouksessa. Palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta suorittaa muita Palveluita kuin ne, jotka on kuvattu kyseisessä tarjouksessa. Mikäli Osapuolet haluavat muuttaa sovittujen Palvelujen sisältöä tai laajuutta, on muutoksesta sovittava yhteisesti tämän Dokumentin “Muutostenhallinta”-kappaleen ehtojen mukaisesti.

MAKSUEHDOT

Palveluntuottajan Palveluiden hinnat voimassaoloaikoineen sekä mahdolliset muut erikseen veloitettavat kulut on mainittu asiakkaalle toimitetussa tarjouksessa tai sen liitteissä.

Palvelun vaiheet laskutetaan erillisinä kokonaisuuksinaan.

Projektivaiheet laskutetaan seuraavasti:

  • ensimmäisen vaiheen (Rahoitussuunnitelma) laskutusperusteena on käynnistetty tuotantoprosessi.
  • toisen vaiheen (Rahoitushaku) laskutusperusteena on käynnistetty rahoitushakemusdokumentaatioprosessi.
  • kolmannen erän (Rahoituspäätökset) laskutusperusteena on rahoittajan myönteinen tai ehdollinen rahoituspäätös (mikäli ehto ei liity Palveluntuottajan toteuttamaan Palveluun).

Muut palvelut laskutetaan tapauskohtaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Mikäli toisin ei ole sovittu, niin laskutus tapahtuu projektin käynnistyttyä.

Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää Palvelu ja Palveluntuottajalla on oikeus samaan palvelukorvaukseen kuin tilanteessa, jossa se olisi toteuttanut kyseisen Palvelun Asiakkaalle, mikäli:

  • Asiakas ei toimita Palvelun edellyttämiä tietoja Palveluntuottajalle tämän esittämällä aikataululla, jonka seurauksena Palvelua ei voida toteuttaa tai sen toteutus viivästyy,
  • hakemuksen tekeminen muutoin olennaisesti viivästyy Asiakkaasta johtuvista syistä (yli kuukausi) ja/(tai sen toimittaminen rahoittajille muutoin vaarantuu, tai
  • Asiakas ei Palveluntuottajasta riippumattomista syistä toimita rahoitushakemusta tai muita vaadittavia dokumentteja tai vastineita rahoittajalle kuukauden sisällä Palveluntuottajan osuuden valmistuttua.

Nämä korvaukset eivät poista Palveluntuottajan oikeutta muihin mahdollisiin Palvelun tai sen muutoksien toteuttamiseen liittyviin korvauksiin.

Mikäli Asiakas ei vastaanota myönnettyä rahoitusta tai osaa siitä tai myönnetty rahoitus peritään Asiakkaasta johtuvista syistä osittain tai kokonaan takaisin, Palveluntuottaja pidättää oikeuden laskuttaa Asiakkaalta tarjouksen mukaisen korvauksen myönnetyn rahoituksen osalta.

Asiakkaalla on rahoituspäätöksen todentamisvelvoite Palveluntuottajalle kaikissa tapauksissa (myönteinen, kielteinen, ehdollinen, osittainen tai muutoin Palvelussa toteutetusta rahoitushakemuksesta poikkeava rahoituspäätös). Muussa tapauksessa Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa Asiakasta Palveluiden toteuttamisesta tarjouksen ja rahoittajille toimitettujen rahoitushakemusten mukaisesti.

Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa erikseen Palveluiden hoitamisesta aiheutuvat kohtuulliset ulkoiset kulut, kuten matka- ja majoituskulut, todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaisesti, edellyttäen kuitenkin, että Palveluntuottaja on hyväksyttänyt kulun syntymisen etukäteen Asiakkaalla.

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia ja arvonlisävero lisätään hintoihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli Palvelujen veloitus on aikaperusteinen, sisällyttää Palveluntuottaja laskuun erittelyn suoritetuista Palveluista ja niiden vaatimasta ajankäytöstä. Maksuaika on seitsemän päivää laskun päiväyksestä, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Erääntyneiden laskujen viivästyskorko on voimassaolevan lain mukainen (tai soveltuvan säännöksen puuttuessa 8% vuodessa) sekä mahdolliset muistutus- ja perintäkulut.

MUUTOSTENHALLINTA

Mikäli Osapuoli ehdottaa muutoksia sovittuihin Palveluihin tai niitä koskeviin määrittelyihin niiden toteutusaikana, sovitaan mahdollisista muutoksista kirjallisesti. Mikäli Osapuolet sopivat muutoksista tai jos Palvelun suorittamisen edellytykset muuttuvat, alkuperäisen suunnitelman perustana olleet Asiakkaan toimittamat tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai riittämättömiksi tai Palvelua ei muutoin voida toteuttaa alun perin suunnitellulla tavalla, tulee samalla sopia niiden vaikutuksista Palvelun sisältöön, hintaan, kustannusarvioon, aikatauluun ja muihin mahdollisiin ehtoihin.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Ellei toisin kirjallisesti sovita, Palveluntuottajan palvelutehtävien suorittamisen perusteella syntyneet aineistot sekä niihin liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntuottajan omaisuutta, mutta Asiakas saa oikeuden käyttää niitä tarjouksessa kuvattujen Palveluiden mukaiseen tarkoitukseen omassa sisäisessä toiminnassaan sekä oikeuden muokata aineistoja ja kopioida niitä. Asiakas ei kuitenkaan saa myydä, vaihtaa, siirtää, luovuttaa tai muutoin hyödyntää Palveluntuottajan toimittamia työn tuloksia edelleen, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta hyödyntää hakemuksia tai muita Palveluntuottajan tuottamia aineistoja tai niiden osia vaihtoehtoisten rahoitusten hakemisessa missään tilanteessa ilman Palveluntuottajalta saatua kirjallista lupaa, myöskään siinä tilanteessa, että rahoitushakuun liittyvien Palveluiden lopputuloksena rahoittaja tekee Palveluiden mukaisesta hakemuksesta poikkeavan päätöksen. Mikäli Palveluntuottajalla on perusteltu epäily tässä mainittujen immateriaalioikeuksien rikkomuksesta, on Asiakkaalla todentamisvelvoite kaikkien tekemiensä rahoitushakujen osalta.

 Immateriaalioikeudet-kappaleen rikkomuksissa Palveluntuottajalla on oikeus samaan palvelukorvaukseen kuin tilanteessa, jossa se olisi toteuttanut kyseisen Palvelun Asiakkaalle.

VASTUU IMMATERIAALIOIKEUSLOUKKAUKSISTA

Palveluntuottaja vastaa siitä, ettei sen toimittamat työn tulokset loukkaa kolmannen Osapuolen tekijän-, tavaramerkki- tai patenttioikeuksia työn tulosten toimitusmaassa.

LUOTTAMUKSELLISUUS, SALASSAPITO JA TIETOTURVA

Kumpikin Osapuoli vastaa siitä, että sen vastuulla olevat dokumentit, laitteet ja tietojärjestelmät on asianmukaisesti suojattu tietoturvariskeiltä ja että tiedoista on tarkoituksenmukaiset varmuuskopiot.

Osapuoli (i) ei luovuta tai paljasta kenellekään toiselta Osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa tai mitään Osapuolten väliseen yhteistyöhön liittyvää seikkaa, eikä (ii) käytä luottamuksellista tietoa muuhun tarkoitukseen kuin Palvelun toteutumisen edistämiseen.

Luottamuksellista tietoa vastaanottaneen Osapuolen salassapitovelvoitteet eivät koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista; (b) joka oli oikeutetusti vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista luovuttavalta Osapuolelta; (c) jonka luovuttamisen tai käyttämisen luovuttava Osapuoli on nimenomaisesti etukäteen kirjallisesti hyväksynyt; (d) jonka vastaanottava Osapuoli itsenäisesti kehitti hyödyntämättä luovuttavalta Osapuolelta saatua tietoa; taikka (e) jonka luovuttava Osapuoli on velvollinen paljastamaan viranomaismääräyksestä johtuen.

Vastaanottavan Osapuolen on Palvelun päättymishetkellä välittömästi lopetettava luovuttavalta Osapuolen luottamuksellisen tiedon käyttäminen. Vastaanottavan Osapuolen on luovuttavan Osapuolen vaatimuksen perusteella Palvelun päättymishetkellä, luovuttavan Osapuolen valinnan mukaan, joko välittömästi palautettava tai tuhottava luovuttavalta Osapuolelta saatu luottamuksellisen tiedon aineisto ja kaikki siitä tehdyt jäljennökset, siten kuin se on kohtuudella mahdollista. Mikäli luottamuksellista tietoa ei palauteta tai tuhota, tulee vastaanottavan Osapuolen jatkaa luottamuksellisen tiedon säilyttämistä tämän Dokumentin ehtojen mukaisesti ja olla luovuttamatta luottamuksellista tietoa kenellekään kolmannelle osapuolelle sekä olla käyttämättä luottamuksellista tietoa mihinkään käyttötarkoitukseen.

Osapuolet vastaavat tahoillaan, että kaikilla Palvelun toteuttamiseen liittyvillä tahoilla on asianmukaiset Palveluun liittyvät vaitiolovelvollisuus- ja salassapitosopimukset sekä riittävät vahingonkorvausklausuulit Dokumentissa mainittuja rikkomuksia vastaan.

Tässä kappaleessa määritellyt salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa viisi vuotta Palvelun päättymisen jälkeen.

VOIMASSAOLO

Ellei toisin sovita, tämä Dokumentti tulee voimaan ja Palvelu alkaa, kun Palveluntoimittaja toimittaa Asiakkaalle Palvelun tilausvahvistuksen tai muutoin todentaa asiakkaalle Palvelun aloittamisen ja pysyy voimassa viisi vuotta siitä, kun Palvelu on kokonaisuudessaan päättynyt. Dokumentti koskee voimaantultuaan kaikkea Asiakkaan ja Palveluntuottajan välistä yhteistyötä.

Osapuolella on oikeus päättää Palvelu välittömästi toimittamalla kirjallinen ilmoitus toiselle Osapuolelle, mikäli (a) toinen Osapuoli rikkoo tämän Dokumentin olennaista ehtoa, eikä korjaa menettelyään neljäntoista päivän kuluessa sopimusloukkauksen kohteeksi joutuneen Osapuolen ilmoituksesta, edellyttäen että rikkomus on korjattavissa, tai (b) toinen Osapuoli asetetaan selvitystilaan tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn. Palveluntuottajalla on oikeus päättää Palvelu välittömästi, mikäli Asiakkaan omistuksessa, johdossa tai oikeudellisessa asemassa tapahtuu muutos, jonka irtisanova Palveluntuottaja katsoo etujensa vastaiseksi.

Kaikissa Palvelun keskeyttämiseen liittyvissä tilanteissa Asiakkaalla on velvollisuus maksaa Palveluntuottajan suorittamat Palvelut, maksaa avoimet maksamattomat laskut sekä korvata Palvelujen keskeyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut Palveluntuottajan määrittelemällä tavalla.

Mikäli Palvelun toteuttaminen viivästyy Force Majeure -syistä yli kolme kuukautta, kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Palvelu jäljellä olevan työn osalta ilman, että Osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta, lukuun ottamatta mitä edellä todetaan Palveluntuottajan oikeudesta korvauksiin Palvelun keskeyttämisessä.

VASTUUNRAJAUKSET

Dokumenttia rikkonut Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle rikkomuksesta aiheutuneen välittömän vahingon. Pois lukien tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko, Osapuolet eivät ole korvausvastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Dokumentin ehtojen rikkomukseen perustuvasta vaatimuksesta on ilmoitettava kirjallisesti toiselle Osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä. Vahingonkorvauksia on vaadittava viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Osapuoli tuli tietoiseksi vahinkotapahtumasta, uhalla, että oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen on menetetty.

Osapuolten on edellä mainitun ilmoituksen toimittamisen jälkeen neuvoteltava Dokumentin ehtojen rikkomuksesta pyrkimyksenään asian sovinnollinen ratkaiseminen.

Osapuolen tähän Dokumenttiin liittyvän korvausvastuun yhteenlaskettu enimmäismäärä on määrällisesti rajoitettu 100% prosenttiin Asiakkaan maksamasta arvonlisäverottomasta hinnasta, jollei Dokumentissa ole muuta mainittu. Tätä enimmäisvastuun rajausta ei kuitenkaan sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin, tämän Dokumentin salassapitovelvollisuuksien rikkomiseen sekä Palveluntuottajan vastuuseen kolmansien Osapuolien immateriaalioikeuksien loukkaamiseen tämän Dokumentin mukaisesti.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Tähän Dokumenttiin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisissä neuvotteluissa. Muussa tapauksessa mahdolliset riidat ratkaistaan lopullisesti luottamuksellisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

MUUT EHDOT

Osapuoli ei vastaa sellaisesta vahingosta tai viivästyksestä, joka johtuu Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia Osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este).

Kaikki tähän Dokumenttiin tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava molempien Osapuolten allekirjoituksin. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä Dokumenttia tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmannelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.